Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na terenie Polski towarów za pośrednictwem sklepu internetowego "Zdrowe Stawy" (zwanego dalej Sklepem) pod adresem: www.hyalutidin.pl.

 

2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Spółka Zdrowe Stawy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Grota Roweckiego 10/4, posiadająca NIP: 6332221734 (zwana dalej: Sprzedawcą).

 

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż suplementu diety HYALUTIDIN HC Aktiv.

 

4. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:

  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka www (rekomendowana Mozilla Firefox),
  • posiadanie konta email - do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną,

 

Rejestracja w Sklepie

1. Sklep umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika).

 

2. Założenie konta następuje poprzez:

  • wpisanie przez Kupującego adresu email oraz ustalonego przez siebie hasła oraz uzupełnienie danych adresowych, tj. imienia, nazwiska, adresu (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu) a w przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo również firmę, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 

3. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu e-mail (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego przy założeniu konta.

 

4. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.

 

5. Kupujący będący posiadaczami indywidualnych kont mają ułatwiony proces składania zamówień, w szczególności polegający na braku obowiązku każdorazowego potwierdzania akceptacji Regulaminu jak też obowiązku podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Ponadto Kupujący może korzystać z innych funkcji konta (np. przeglądania historii zamówień).

 

6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych Sklepowi oraz ich poprawiania.

 

7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 j.t. z późn. zm.), tj. w celu umożliwienia realizacji przez Sprzedawcę zawieranych umów, w tym w szczególności dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów księgowych jak również celem marketingu bezpośredniego własnych produktów. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może również żądać usunięcia danych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

Składanie i realizacja zamówień

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia, w którym Kupujący wybiera m.in. rodzaj i ilość towaru, formę płatności oraz sposób dostawy.

 

2. Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego poprzez zaznaczenie w formularzu pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem.

 

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie i dostępność zamówionego towaru oraz poinformuje Kupującego o momencie wysyłki towaru w wysłanym do Kupującego e-mailu.

 

4. Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na rachunek Sprzedawcy.

 

5. Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło itp.).

 

6. Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon lub fakturę VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru.

 

7. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.

 

Warunki dostawy

1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Kupującego, za pośrednictwem firm kurierskiej DPD Polska.

 

2. Kupujący może według swego wyboru uiścić należność za zakupiony towar przy odbiorze towaru od przewoźnika lub przedpłatą na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu eCard.

 

3. Przy odbiorze towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem Kupującego.

 

4. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki oraz, jeśli to możliwe, spisanie protokołu szkody z kurierem, a także zgłoszenie zaistnienia takiego faktu Sprzedawcy.

 

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 2. Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku

 

2. Prawo odstąpienia od umowy określone w pkt 1 nie przysługuje w stosunku do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do spożycia lub towarów, których opakowania zostały otwarte, zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 5 powołanej Ustawy, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, jak również jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Reklamacje

1. Jeśli Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

2. Jeśli Kupującym jest konsument, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

b) W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego, pokrywa Sprzedawca.

c) W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec Kupujących - przedsiębiorców będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy).

 

Informacje dla Kupującego będącego konsumentem, zgodnie z treścią art. 12 ustawy o prawach konsumenta:

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementu diety HYALUTIDIN HC Aktiv. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego: "Zdrowe Stawy" pod adresem: www.hyalutidin.pl. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi w pkt 3.

 

2. Sprzedawcą jest Spółka Zdrowe Stawy Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383798.

 

3. Przedsiębiorstwo Sprzedającego mieści się w Tychach, przy ul. Burschego 3/312. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zapaleniestawow.eu oraz telefonicznie pod numerami: 793 196 111 lub 32 226 65 08

 

4. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację jest wskazany w pkt 3.

 

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT. Opłaty za opakowanie i dostawę towarów są podane w załączniku A.

 

6. Nabywanie towarów za pośrednictwem Sklepu nie zwiększa kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, które są zgodne z cenami oferowanymi przez poszczególnych dostawców, z których usług korzysta Konsument.

 

7. Zapłata za zakupiony towar oraz pokrycie kosztów opakowania i dostawy następuje według wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zakupu lub w momencie odbioru towaru.

 

8. Sprzedawca kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysyłki lub przygotowuje do odbioru osobistego, w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca rozpatruje przesłane reklamacje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy.

 

9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, z tym, że odstąpienie jest możliwe wyłącznie w stosunku do towarów, których opakowanie nie zostało otwarte po dostarczeniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce "Kontakt"

 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa koszty wysyłki towaru z powrotem do Sprzedawcy.

 

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •  

12. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 

13. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją ani nie są w stosunku do nich przewidziane dodatkowe usługi posprzedażowe.

 

Załącznik do Regulamin sklepu internetowego 'Zdrowe Stawy' - wzór odstapienia od umowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

Zdrowe Stawy Sp. z o.o. Grota Roweckiego 10/4 43-100 Tychy

Godziny otwarcia

Biuro: Pon - Pt: 09:00 - 14:00
Sob - Nd: nieczynne

infolinia: Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Kontakt z nami

Kom.: +48 793-196-111
e-mail: info

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności